Jonti-Craft® 10 Tub Mobile Storage

Mobile storage for ten dishpan sized tubs.